Skip to content
Posh Paws: Kolebka Luksusu i Stylu Dla Twojego Psa – Wprowadź go do Świata wyrafinowanej przyjemności.

REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE pod nazwą „Jak wygląda wymarzony dzień Twojego psa?” – obowiązuje w terminie od 01.07.2023 do 06.07.2023

1. DEFINICJE

1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane
poniżej:

Ewelina Moroz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ewelina Moroz POSH PAWS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5862313596, REGON: 366321410, 81-462 Gdynia.

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Udziału w Konkursie, wiążący dla Organizatora
oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności
określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Jak wygląda wymarzony dzień Twojego psa?” organizowany
przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Serwis Instagram oznacza serwis internetowy pod domeną www.instagram.com
Profil oznacza profil użytkownika w Serwisie Instagram.

Praca Konkursowa oznacza realizację zadania poprzez komentarz (słowny i zdjęciowy) dodany przez Uczestnika w poście konkursowym na Instagramie marki Posh Paws. Post konkursowy dostępny będzie co najmniej w terminie realizacji konkursu na profilu: www.instagram.com/poshpaws.pl/

Uczestnik oznacza użytkownika serwisu Instagram, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające
do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w punkcie 4 Regulaminu.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Konkurs ogłaszany jest w Internecie w Serwisie Instagram.
2.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się za pośrednictwem Serwisu Instagram
poprzez opublikowanie komentarza z najbardziej kreatywną odpowiedzią na zadanie
konkursowe dostępne na profilu marki Posh Paws na Instagramie
www.instagram.com/poshpaws.pl/

2.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani
powiązany z serwisemInstagram. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi, będą
wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w punkcie 5 Regulaminu.
Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż
zwalnia serwis Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem
Konkursu.

2.4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie
warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4 Regulaminu.

2.5. Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje
dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na jego profilu, które nie
zmieniają zasad Konkursu i nie mają wpływu na status Uczestnika.

3. TERMINY

3.1. Konkurs trwa od 01.07.2023 roku od momentu opublikowania konkursowego posta na
Instagramie do 06.07.2023 roku do godziny 23:59. Wyniki konkursu zostaną opublikowane
najwcześniej 10.07.2023 roku.

3.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminów opisanych w punkcie 3.1. Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej w serwisie
Instagram po zakończeniu konkursu w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

3.4 Nagrody zostaną wysłane nie później niż 10 dni roboczych od zakończenia konkursu i otrzymania danych adresowych zwycięzcy.

4. UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich użytkowników
Instagrama.

4.2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią punktu 4.5. Regulaminu.

4.4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące
warunki:

(a) ukończyła 18 lat lub, w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna
prawnego na udział w konkursie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu;
(b) posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Instagram oraz posiada aktywny profil na
Serwisie Instagram z danymi zgodnymi z prawdą;
(c) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia – przystąpienie
do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika
Konkursu.

4.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie
organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych
osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych,
rodzeństwo oraz powinowatych.

4.6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem
Serwisu Instagram wskazanym w punkcie 3.1. Regulaminu. Poprzez przystąpienie do
Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na tj.
● Imienia i nazwiska
● Adresu email
● Adresu potrzebnego do wysyłki
● Numeru telefonu
w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym na publikację jego danych wśród Zwycięzców
Konkursu w komunikacji elektronicznej (e-mailowej oraz Serwis Instagram).

4.7. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie w Serwisie Instagram:
www.instagram.com/poshpaws.pl/, w poście konkursowym kreatywnej odpowiedzi
na zadanie konkursowe wraz ze zdjęciem:

Psiemka! Dziś mamy Dzień Psa i chcielibyśmy uczcić go w niezwykły sposób! Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby wymarzony dzień Twojego ukochanego psiego przyjaciela? ?? Teraz masz szansę podzielić się swoimi wizjami i wygrać fantastyczne nagrody!

Weź udział w konkursie “Jak wyglądałby wymarzony dzień Twojego psa?” i podziel się z nami swoimi kreatywnymi opisami. Przygotujcie się na niesamowitą przygodę! ? Jakie nagrody czekają na zwycięzców? Nasz zespół specjalistów ds. psich przyjemności przygotował zestaw prezentów, który z pewnością sprawi ogromną radość Twojemu czworonożnemu przyjacielowi!
I miejsce — szelki Puppia
II miejsce — zabawka Chewy Vu
III miejsce — przysmaki Lila Loves it

Aby wziąć udział w konkursie, napisz w komentarzu, jak wygląda wymarzony dzień Waszego psa. Opowiedz nam, co Twój pies uwielbia robić, jakie atrakcje go cieszą i jakie miejsce byłoby dla niego idealne do spędzenia czasu. ?️ Termin konkursu: 6 lipca 23:59 ? Wybór zwycięzcy: Nasz Psianowny Zarząd oceni wszystkie odpowiedzi pod względem kreatywności i oryginalności. Wyłonienie zwycięzcy będzie niezwykle trudne, ponieważ wszyscy nasi czworonożni przyjaciele są wyjątkowi. Nie możemy się doczekać Waszych wspaniałych historii!

4.8. Podczas trwania Konkursu Uczestnik może zamieścić dowolną ilość komentarzy
zgodnych z Tematem Konkursowym oraz niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem
postanowień punktu 4.10.

4.9. Uczestnik może dołączyć do Konkursu przez cały okres jego trwania.

4.10. Nagrody nie podlegają kumulacji, co znaczy, że jeden Uczestnik Konkursu może
zostać zwycięzcą tylko raz.

4.11. Uczestnik, publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa
autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej, że są one wolne od jakichkolwiek prawnych
zobowiązań i nieobciążone prawami osób trzecich.

4.12. Zwycięzca Konkursu z chwilą odbioru Nagrody, udziela Organizatorowi licencji na
korzystanie z Pracy Konkursowej, która ma charakter licencji niewyłącznej, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną,
techniką cyfrową, b) wprowadzenie do pamięci komputera, c) wprowadzenie do obrotu, d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www, e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów
reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

4.13. Poza Nagrodą Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu
udzielenia licencji, o której mowa w punkcie 4.12 powyżej.

4.14. Prace konkursowe Uczestników konkursu mogą zostać umieszczone w Internecie lub
wykorzystane w publikacjach offline Organizatora bez podawania nazwiska autora, na co
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. Uczestnicy konkursu zapewniają, że umieszczenie
ich prac w Internecie i publikacjach offline Organizatora nie naruszy dóbr osobistych oraz
praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec
Uczestników zgłaszających zdjęcie.

4.15. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw
majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał
zgłoszenia uczestnictwa Pracy Konkursowej w Konkursie.

4.16. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu Pracy Konkursowej, która
zawiera: treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi
obyczajami.

(a) marketing towarów konkurencyjnych w stosunku do towarów oferowanych przez
Organizatora.
(b) treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym,
etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora
lub osoby trzeciej;
(c) wizerunek osób niepełnoletnich.

4.17. Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści
niedopuszczalne, nie biorą udziału w Konkursie.

4. 18. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa
w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonionych
zostanie 2 zwycięzców, których odpowiedź na zadanie konkursowe będzie najbardziej
kreatywna.

4.19. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa powołana
przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

4.20. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4.21. Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie
wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

4.22. W Konkursie przewidziano dwie nagrody (po jednej dla każdego Zwycięzcy):

I miejsce — szelki Puppia
II miejsce — zabawka Chewy Vu
III miejsce — przysmaki Lila Loves it

4.23. Uczestnik, który zostanie oznaczony jako Zwycięzca Konkursu (osoba, które
odpowiedziała najbardziej kreatywnie na zadanie konkursowe), otrzyma
powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną w terminie do 10 dni roboczych od ogłoszenia, o którym mowa w punktach 3.3. Regulaminu.

4.24. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani w terminie 48 godzin od momentu otrzymania
powiadomienia, o którym mowa w punkcie 4.26. Regulaminu, udzielić odpowiedzi na
przedmiotowe powiadomienie, w szczególności potwierdzić dane niezbędne do odbioru
nagrody (imię i nazwisko, adres email, adres potrzebny do wysyłki, numer telefonu).

4.25. W przypadku braku kontaktu we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca Konkursu
traci prawo do nagrody.

4.26. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody, o której mowa w punkcie 4.25. w ustalonym przez Organizatora terminie, o którym Zwycięzca Konkursu
zostanie poinformowany drogą elektroniczną, prawo takiego Zwycięzcy Konkursu do
nagrody wygasa. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.27. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania
równowartości nagrody w kwocie pieniężnej, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do
uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy Konkursu są uprawnieni do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.28. Organizator Konkursu oświadcza, iż Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z udziałem w Konkursie, wydawaniem nagród oraz prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym jest
Organizator.

5.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu
może skontaktować się z nami pisząc na adres Organizatora:Ewelina Moroz POSH PAWS z siedzibą w Gdyni (81-462) przy ul. Powstania Śląskiego 39A lub na adres e-mail:
kontakt@poshpaws.pl

5.3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu email i numeru telefonu wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym dostawy nagrody, rozpatrzenia składanych reklamacji, a także w celach archiwizacyjnych.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda
Uczestnika, prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) w postaci wykonania
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, wydania nagrody, a także dla celów
archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. obowiązku prawnego jakim jest uiszczenie należnego
podatku dochodowego w wysokości 10% wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. z art. 42 ust. 1 i 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.5. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i mają:

a. prawo do uzyskania dostępu do swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania,
c. prawo żądania ich usunięcia, gdy zdaniem Uczestnika, nie ma podstaw do tego żeby
Fundator dalej przetwarzał dane,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną
sytuację Uczestnika,
f. prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania danych na podstawie tej zgody,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w przypadku, gdy dojdzie do naruszenia przetwarzanych danych.

5.6 Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na odwołanie zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych lub zaistnieje potrzeba zmiany lub poprawienia jego danych, może on zgłosić
stosowne żądanie Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail
Organizatora: info@queisser.pl lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1
ust. 2 Regulaminu. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

5.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia
udziału w Konkursie, w tym wydania nagrody, jej rozliczenia i rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji.

5.8. Przez wzięcie udziału w Konkursie, osoba biorąca udział w Konkursie oświadcza, że
zapoznała się z niniejszym Regulaminem, przyjmuje do wiadomości jego postanowienia i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5.9. Dane osobowe nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia ww. celów przetwarzania. Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

5.10. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na
adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

6.2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 6.1. Regulaminu decyduje data nadania
reklamacji.

6.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację.

6.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

6.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od
daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie
Serwisu Instagram prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z Serwisu,
czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Instagram.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i
nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej
ustawy.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia
mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika
Regulaminu, jak również w sytuacji, gdy Praca Konkursowa:

(a) wyraża treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle
narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej;
(b) godzi w wartości religijne, społeczne lub w inne powszechnie przyjęte dobra lub normy.

8.4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią
Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

8.5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań
wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd rejonowy.